#286 Hành Trình ngày 12/10/2020 – 365 ngày: Nếu bạn nghĩ rằng ai đó không đủ tốt!






Cố gắng thay đổi ai đó chỉ là một việc phí thời gian vô ích.


Ngay chính bản thân ý nghĩ muốn thay đổi ai đó cũng nói lên được việc bạn nghĩ bản thân họ hiện tại không đủ tốt, ý nghĩ này đầy sự phán xét và phản đối. 

Đây không phải là ý nghĩ của sự trân trọng hay cảm thông, và những ý nghĩ như thế chỉ mang đến sự chia tách giữa bạn và người đó.



286 Hành Trình ngày 12/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 13/10/2019 – 365 ngày: Đời người có được bao lâu?


Viết một bình luận