#⭐️ 213 Hành Trình ngày 01/8/2022 – 365 ngày.

Niềm tin nghĩa là tin tưởng vào những điều tốt.

Nỗi sợ hãi nghĩa là đặt sự tin tưởng vào những điều xấu.

213 Hành Trình ngày 01/8/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – 365 ngày, ngày 02/8/2021 – 365 ngày: Niềm tin Vs sự Sợ hãi.

Viết một bình luận