#⭐️ 211 Hành Trình ngày 30/7/2022 – 365 ngày: Lực Hấp Dẫn.
🍎 Lực Hấp Dẫn trong phần đời còn lại, thay vì Tìm kiếm tôi sẽ chuyển qua Chủ động Thu hút những điều mà tôi Mong muốn! (VD: Tiền bạc, MQH, Cơ hội…).

🍎 Khiêm tốn là biết Vươn lên hay Cúi xuống phù hợp với từng bối cảnh.


Lúa non thì cần vươn lên để được người ta chăm sóc bồi dưỡng – lúa non mà cúi đầu thì là lúa hỏng người ta nhổ bỏ (Người ta còn hay nói vui “không có cái gì mà còn bày đặt Khiêm tốn”).
Lúa chín thì cần cúi đầu – lúa chín mà không cúi đầu thì là lúa lép, người ta cũng nhổ bỏ.❤️


211 Hành Trình ngày 30/7/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – 365 ngày, ngày 31/7/2021 – 365 ngày: Sức mạnh tuyệt đối


Viết một bình luận