#070 Hành Trình ngày 11/3/2021 – 365 ngày: Bạn nên tập trung kiểm soát điều gì?


“Ngoại trừ những suy nghĩ của chính bạn, còn lại không có thứ gì mà bạn có khả năng kiểm soát hoàn toàn được.” 

RENE DESCARTES (1596-1650)

070 Hành Trình ngày 11/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 10/3/2020 – 365 ngày: 5 điều quan trọng cần nhìn thấu trong kiếp nhân sinh


Viết một bình luận