#👉 211 Hành Trình ngày 31/7/2021 – 365 ngày: Sức mạnh tuyệt đối
Không có một ai hoặc một sức mạnh nào từ thế giới bên ngoài có thể sánh được với sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình.


Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong, bởi vì sức mạnh ấy biết rõ con đường hoàn hảo dành cho bạn.

211 Hành Trình ngày 31/7/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 29/7/2020 – 365 ngày: Một chữ Tín đã hàm chứa đủ 5 phẩm chất lớn nhất của người quân tử.


Viết một bình luận