#094 Hành Trình ngày 04/4/2021 – 365 ngày: Hiểu rõ về sức mạnh của bạn.Không có một sức mạnh bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, trừ khi bạn tạo ra sức mạnh ấy thông qua suy nghĩ của mình.Sức mạnh vĩ đại nhất vốn tồn tại bên trong bạn. 


Hãy sử dụng sức mạnh bên trong, và hãy nhận thức rõ ràng rằng trong cuộc sống của bạn, không có một sức mạnh nào trên đời có thể quyền năng hơn sức mạnh ấy cả.
094 Hành Trình ngày 04/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 03/4/2020 – 365 ngày: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm.


Viết một bình luận