CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG ĐI XUỐNG :

CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG ĐI XUỐNG :

1/. Nguy hại: – Sau khi mở cửa khí trường sẽ đi thẳng xuống cầu thang bay ra
ngoài.
2/. Phương pháp hoá giải: – Đặt bình phong và và huyền quang ở cửa.

Trả lời