#130 Hành Trình ngày 10/5/2021 – 365 ngày: Sự tốt đẹp thuần túy.
Khi bạn đạt đến mức độ cao nhất của lòng biết ơn, thì mọi ý nghĩ mà bạn nghĩ đến, mọi lời bạn nói ra, và mọi hành động mà bạn thực hiện – tất cả đều đến từ một sự tốt đẹp thuần túy.130 Hành Trình ngày 10/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 09/5/2020 – 365 ngày: Cuộc đời không giống ly rượu, người say không phải hảo hán, người không say cũng chẳng phải anh hùng.Viết một bình luận