Hành trình 54 ngày 24/02/2017 – 365 ngày: ”Biến đổi cuộc sống của mình thông qua việc thay đổi tâm trí mính.”

Hành trình 54 ngày 24/02/2017 – 365 ngày: 

“Khám phá vĩ đại nhất trong thế hệ của tôi, đó chính là việc nhận ra một con người có thể biến đổi cuộc sống của mình thông qua việc thay đổi tâm trí mính.”

WILLIAM JAMES (1842-1910)

19 Responses

Trả lời