Hành Trình 75 ngày 17/03/2017 – 365 ngày: Quy luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại những điều mà bạn tin tưởng!

posted in: KIẾN THỨC | 0

Hành Trình 75 ngày 17/03/2017 – 365 ngày.
Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục – cho đến khi nó trở thành niềm tin. Niềm tin là một tần số cố định mà bạn đang phát ra, và niềm tin của chúng ta chính là điều mạnh mẽ nhất có thể tạo ra cuộc sống, thông qua quy luật hấp dẫn. Quy luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại những điều mà bạn tin tưởng!

 

Đó là lý do tại sao khi bạn muốn tạo ra một điều gì đó, bạn phải yêu cầu và tin tưởng, sau đó bạn sẽ nhận được nó.

Trả lời