Hành Trình 288 ngày 15/10/2017 – 365 ngày.

Bạn có mối liên kết với luật hấp dẫn, và thông qua sự liên kết ấy, bạn tạo ra cuộc sống của mình. Tất cả những người khác cũng đều có mối liên kết với quy luật hấp dẫn, và họ cũng đang tạo ra cuộc sống của chính họ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng quy luật hấp dẫn để áp đặt và chống lại ý chí cá nhân của một người khác. Nếu bạn thử làm điều này, thì bạn phải đối mặt với một nguy cơ cao là chính ý chí cá nhân của bạn sẽ bị tước đi. 

Viết một bình luận