#294 Hành Trình ngày 20/10/2020 – 365 ngày: AI cũng có mối liên hệ riêng với Luật Hấp Dẫn.
Bạn có mối liên kết với luật hấp dẫn, và thông qua sự liên kết ấy, bạn tạo ra cuộc sống của mình. 


Tất cả những người khác cũng đều có mối liên kết với quy luật hấp dẫn, và họ cũng đang tạo ra cuộc sống của chính họ.


Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng quy luật hấp dẫn để áp đặt và chống lại ý chí cá nhân của một người khác. 

Nếu bạn thử làm điều này, thì bạn phải đối mặt với một nguy cơ cao là chính ý chí cá nhân của bạn sẽ bị tước đi.

294 Hành Trình ngày 20/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 21/10/2019 – 365 ngày: Đừng cúi đầu bởi sóng gió vì đường đời về sau càng chông gai, kết quả càng tốt đẹp.


Trả lời