#110 Hành Trình ngày 20/4/2021 – 365 ngày: Hiểu biết thú vị về suy nghĩ và cảm xúc.


Ý nghĩ tiêu cực là gì? Đó là sự thiếu vắng những ý nghĩ tốt đẹp. Cảm xúc tiêu cực là gì? Đó là sự thiếu vắng những ý nghĩ tốt đẹp!
110 Hành Trình ngày 20/4/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 19/4/2020 – 365 ngày: Xem nhẹ mới có thể nhìn được thấu, tâm rộng đường đời cũng rộng.


Trả lời