#010 Hành Trình ngày 10/1/2021 – 365 ngày: Bạn ở đây vì một lý do.


Trái Đất và nhân loại cần bạn. 

Họ cần bạn, và đó là lý do tại sao bạn có mặt tại đây.010 Hành Trình ngày 10/1/2021 – 365 ngày, đá qua năm 2020 ngày 10/1/2020 – 365 ngày: Giàu sang ba nơi không đến, nghèo khó hai người chẳng gần.


Viết một bình luận