#⭐️ 075 Hành Trình ngay 15/3/2023 – 365 ngày: Ý nghĩa Bài Học.

Tôi đã học được cách không mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Kỳ vọng chỉ tạo ra thất vọng.
#⭐️ 075 Hành Trình ngay 15/3/2023 – 365 ngày, đã qua năm 2022 – ngày 16/3/2022 – 365 ngày: Cao nhân hiểu rằng “Cười khi thành công thì chỉ là thường nhân, cười trước thất bại mới là bậc trí huệ”.Viết một bình luận