#175 Hành Trình ngày 24/6/2021 – 365 ngày: Làm thế nào tạo ra sự tin tưởng?


“Sự tử tế trong lời nói sẽ tạo ra lòng tin tưởng. Sự tử tế trong suy nghĩ sẽ tạo ra độ sâu sắc. Sự tử tế trong hành động cho đi sẽ tạo ra tình yêu.” – LÃO TỬ (khoảng thế kỷ thứ 4 TCN)

175 Hành Trình ngày 24/6/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 23/6/2020 – 365 ngày: Cách hỗ trợ người khác bằng Luật Hấp Dẫn.


Viết một bình luận