#043 Hành Trình ngày 12/2/2021 – 365 ngày: Cách để có được những khoảng thời gian tốt đẹp.

“Nếu chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp, thì chúng ta cũng sẽ có được những khoảng thời gian tốt đẹp. Chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ trải qua những khoảng thời gian như thế ấy.”

THÁNH AUGUSTINE XỨ HIPPO (354-430)

043 Hành Trình ngày 12/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 12/2/2020 – 365 ngày: Dụng tâm chuyên nhất thì mọi việc sẽ thành.


Viết một bình luận