#034 Hành Trình ngày 03/2/2021 – 365 ngày: Bằng chứng về việc đang kiến tạo nên thế giới


Toàn bộ thế giới này, và tất cả những chi tiết nhỏ trong một ngày của bạn đều đang thể hiện cho bạn biết thế giới bên trong bạn hiện đang ở tần số nào. 

Những bằng chứng thông báo về tần số hiện tại của bạn vốn đang được truyền đến với bạn trong mỗi khoảnh khắc mà bạn trải qua, mỗi con người mà bạn gặp gỡ, mỗi tình huống, và mỗi sự việc.

Cuộc sống đang phản chiếu lại những điều mà bạn đang thể hiện ở thế giới bên trong.

034 Hành Trình ngày 03/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 03/2/2020 – 365 ngày: Đời người cần có chừng mực, thái quá ắt gây họa.


Trả lời