Hành Trình 350 ngày 16/12/2017 – 365 ngày.

Ý nghĩ chứa đựng lực hút, và ý nghĩ mang một tần số. Khi bạn nghĩ đến điều gì đó, thì những điều ấy sẽ được phát ra đến Vũ trụ, và chúng sẽ thông qua lực hút của mình để thu hút tất cả những thứ tương tự có cùng tần số với chúng. Và tất cả mọi thứ được gửi đi sẽ quay trở lại với nguồn đã phát ra chúng – chính là bạn.

Viết một bình luận