Ngày 03/02/2017: Hành trình nào cũng cần sự bắt đầu… 

Ngày 03/02/2017: Hành trình nào cũng cần sự bắt đầu… 

Chắc hẳn giờ này bạn đã vạch ra cho mình những kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho một mục tiêu lớn là THÀNH CÔNG, GIÀU CÓ VÀ HẠNH PHÚC.

Hãy bắt đầu từ những kế hoạch mục tiêu NGẮN HẠN, TRUNG HẠN, và DÀI HẠN…


Mục tiêu của bạn càng cụ thể, rõ ràng sẽ càng dễ thực hiện… Đừng quên rằng với những mục tiêu lớn, bạn cần CHIA NHỎ để dần thực hiện.

Hãy thử một số bước để lập kế hoạch và mục tiêu sau nhé:
•    Hãy viết ra cụ thể mơ ước, mong muốn, mục tiêu của bạn
•    Lập danh sách tất cả những gì bạn có thể nhận được từ việc đạt mục tiêu.
•    Phân tích vị trí, điểm khởi đầu cho mục tiêu.
•    Đặt giới hạn có thể đo lường cụ thể mục tiêu
•    Lập danh sách tất cả những trở ngại chắn giữa bạn và quá trình đạt mục tiêu và loại bỏ nó
•    Nhận định thông tin bổ sung mà bạn cần để đạt được mục tiêu
•    Lập danh sách tất cả những người bạn cần sự giúp đỡ và hợp tác
•    Lập kế hoạch chi tiết
•    Kiên trì thực hiện
Hành trình nào cũng cần sự bắt đầu… 
 

Trả lời