HƯỚNG CỬA CHÍNH CÙNG HƯỚNG VỚI DÒNG SÔNG:

HƯỚNG CỬA CHÍNH CÙNG HƯỚNG VỚI DÒNG SÔNG:

1/. Nguy hại: – vận khí trong nhà sẽ chảy đi theo nước.


2/. Phương pháp hoá giải: – Để tấm bình phong, huyền quang ở cửa, đặt thái
sơn thạch cảm dương bên ngoài cửa.

Viết một bình luận