Hành Trình 95 ngày 05/4/2018 – 365 ngày.

Đối với Vũ trụ, không hề có bất cứ một khó khăn nào trong quá trình tạo ra một thứ gì đó thông qua bạn. Bạn có thể tạo ra bất cứ điều gì mình mong muốn, và tất cả những gì bạn cần làm là sống thật hòa hợp với quy luật hấp dẫn. Bạn chỉ cần tạo ra một chiếc khuôn đúc với hình dạng của điều mà bạn muốn, sau đó Vũ trụ sẽ làm đầy chiếc khuôn ấy để biến điều bạn muốn trở thành sự thật.

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản – tạo ra một chiếc khuôn đúc trong tâm trí mình!

  1. #95 Hành Trình ngày 05/04/2019 – 365 ngày: Một người nếu ôm giữ lòng cảm ân, người đó sẽ có được mọi thứ. – NGÔ VĂN HIẾU

    […] Hành Trình 95 ngày 05/4/2018 – 365 ngày.Đối với Vũ trụ, không hề có bất cứ một khó khăn nào trong quá trình tạo ra một thứ gì đó thông qua bạn. Bạn có thể tạo ra bất cứ điều gì mình mong muốn, và tất cả những gì bạn cần làm là sống thật hòa hợp với quy luật hấp dẫn. Bạn chỉ cần tạo ra một chiếc khuôn đúc với hình dạng của điều mà bạn muốn, sau đó Vũ trụ sẽ làm đầy chiếc khuôn ấy để biến điều bạn muốn trở thành sự thật.Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản – tạo ra một chiếc khuôn đúc trong tâm trí mình! […..] […]

Trả lời