Hành Trình 87 ngày 29/03/2017 – 365 ngày. “Chúng ta không tự nhiên mà trở nên khôn ngoan mà ở quá trình.

Hành Trình 87 ngày 29/03/2017 – 365 ngày.

“Chúng ta không tự nhiên mà trở nên khôn ngoan, chúng ta phải tự mình khám phá được điều này,

thông qua một hành trình mà không ai có thể thực hiện thay hay miễn trừ cho chúng ta được.”

MARCEL PROUST (1871-1922)

 

Viết một bình luận