Hành Trình 60 ngày 02/03/2017 – 365 ngày: Định hướng cho mình đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn

Hành Trình 60 ngày 02/03/2017 – 365 ngày.

Khi một sự thay đổi lớn xảy ra trong cuộc đời của bạn, nó buộc bạn phải chuyển hướng hành động. Có đôi khi con đường mới không thật dễ dàng, nhưng bạn biết chắc chắn rằng sẽ luôn có điều tuyệt vời dành cho bạn trên con đường mới ấy. Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng con đường ấy sẽ chứa đựng những điều mà bạn vẫn chưa hề được trải nghiệm trước đây.

Khi xem xét lại những sự kiện tiêu cực đã xảy ra trong quá khứ, thông thường chúng ta sẽ nhận ra được nó đã thật sự thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Chúng ta có thể nhận ra được sự kiện ấy đã định hướng cho mình đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn và chúng ta không hề muốn thay đổi cuộc sống ấy nữa.

 

Viết một bình luận