#304 Hành Trình ngày 30/10/2020 – 365 ngày: Bạn có thể miễn nhiễm với sự tiêu cực.
Không một ai có thể ảnh hưởng đến bạn bằng những suy nghĩ tiêu cực của họ nếu khi ấy bạn không ở tần số tiêu cực.

Bạn tự cài đặt tần số của mình thông qua những suy nghĩ và cảm xúc.


Và nếu bạn càng cảm thấy tốt thì khi ấy bạn đang ở một tần số tích cực càng cao, và bạn sẽ có những suy nghĩ càng tích cực hơn. 

Tại tần số ấy, những suy nghĩ tiêu cực của người khác không còn có thể chạm đến bạn được nữa.304 Hành Trình ngày 30/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 31/10/2019 – 365 ngày: Khi gặp khó đừng vội nản.


Viết một bình luận