#169 Hành Trình ngày 18/6/2021 – 365 ngày: Nâng mình lên đến tần số của sự tốt đẹp


Để nhận được điều tốt đẹp, bạn phải nâng mình lên đến tần số của sự tốt đẹp.


Để duy trì bản thân ở tần số tốt đẹp ấy, hãynghĩ những điều tốt, nói những điều tốt và làm những việc tốt.

169 Hành Trình ngày 18/6/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 17/6/2020 – 365 ngày: Người trí tuệ có cái nhìn rộng mở, nhờ hòa khí mà khiến việc thông thuận.


Viết một bình luận