#097 Hành Trình ngày 07/5/2021 – 365 ngày: Thực hành tìm kiếm điều tốt đẹp.
Vũ trụ này luôn luôn rất tốt đẹp; tuy nhiên trong những tình huống khó khăn, chúng ta thường không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh.


Thậm chí trong cả những tình huống mà chúng ta gọi là “tồi tệ”, thật ra vẫn tồn tại những điều tốt đẹp ẩn bên dưới. 

Hãy nhìn vào bất cứ một tình huống nào với một đôi mắt khác, và tìm kiếm những điều tốt đẹp. 

Nếu bạn tìm kiếm, thì gần như chắc chắn là bạn sẽ tìm ra chúng, và sau đó bạn sẽ phá bỏ được những hình ảnh ảo giác về sự khó khăn, và giúp mọi điều tốt đẹp có thể hiện ra thật rõ ràng.


097 Hành Trình ngày 07/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 06/4/2020 – 365 ngày: Đường không có đường bằng phẳng, người chỉ sợ người chẳng thể bền tâm.Trả lời