#059 Hành Trình ngày 28/2/2021 – 365 ngày: Bản thể tự nhiên của bạn, hãy tìm lại.


Trạng thái tồn tại tự nhiên của chúng ta là niềm vui. Và sẽ tốn rất nhiều năng lượng để nghĩ những ý nghĩ tiêu cực, nói những điều tiêu cực hay cảm thấy đau khổ.

Một hướng đi dễ dàng hơn nhiều, đó là những ý nghĩ tốt đẹp, lời nói tốt đẹp và hành động tốt đẹp. 

Hãy chọn hướng đi dễ dàng.

059 Hành Trình ngày 28/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 28/2/2020 – 365 ngày: 3 kiểu người dễ phạm khẩu nghiệp mà hao tổn phúc khí.


Viết một bình luận