Bạn được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo như thế nào? – Điều gì xảy ra mà không có giá trị rõ ràng.

– Quan trọng hơn, làm thế nào bạn có thể xác định những giá trị của bạn thực sự là gì?
More importantly, how can you determine what your values really are? - Quan trọng hơn, làm thế nào bạn có thể xác định những giá trị của bạn thực sự là gì?-

 

 

Nhân viên bán hàng khác nhau dựa trên giá trị của họ. Giá trị đặt hàng cao hơn luôn được ưu tiên hơn giá trị đặt hàng thấp hơn. Nếu bạn đặt một giá trị cao hơn một giá trị khác, và bạn phải chọn giữa việc làm một việc hoặc làm một việc khác, bạn sẽ luôn luôn chọn hành động phù hợp với giá trị cao hơn của bạn. Một khi bạn đã rõ ràng về thứ tự của các giá trị của bạn, ra quyết định trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hãy suy nghĩ về nó. Những giá trị thực sự của bạn là gì?

Quan trọng hơn, làm thế nào bạn có thể xác định những giá trị của bạn thực sự là gì? Đơn giản.

Chỉ quan sát hành vi của bạn, đặc biệt là những việc bạn làm khi bạn bị áp lực. Giá trị của bạn luôn được thể hiện trong hành động của bạn. Nó không phải là những gì bạn nói, hay mong muốn, hoặc hy vọng, hoặc có ý định thể hiện những giá trị đích thực của bạn. Nó chỉ là những gì bạn làm.

Nếu bạn muốn biết giá trị của mình hiện tại là gì, bạn có thể kiểm tra quá khứ gần đây của bạn và nhận thấy những lựa chọn bạn đã thực hiện khi bạn có thể đã đi theo cách này hay cách khác. Sự lựa chọn của bạn và hành động tiếp theo của bạn đã chứng minh cho bản thân bạn và những người khác những gì có giá trị lớn nhất và tầm quan trọng với bạn.

So sánh những người khác nhau

Đây là một ví dụ. Hãy tưởng tượng bạn có hai người có cùng ba giá trị. Các giá trị gia đình, sức khoẻ và thành công nghề nghiệp. Sự khác biệt duy nhất giữa hai người này là thứ tự quan trọng mà họ đặt vào những giá trị này, những ưu tiên của họ. Người đầu tiên, Bill, nói rằng, "Gia đình tôi đến trước, sức khoẻ của tôi là thứ hai và sự nghiệp thành công là thứ ba."

Mặt khác, Tom có ​​những giá trị như vậy, nhưng anh nói, "Sự thành công trong nghề nghiệp là ưu tiên hàng đầu đối với tôi, sau đó là gia đình, và sau đó là sức khỏe của tôi."

Xác định sự khác biệt

Sẽ có sự khác biệt về nhân vật và tính cách giữa hai người này? Sẽ có sự khác biệt nhỏ hay sự khác biệt lớn? Bạn muốn tìm hiểu và trở thành bạn bè nào trong hai người này? Bạn có thể nói với hai người này trong cuộc trò chuyện? Bạn nghĩ rằng bạn muốn và tin tưởng nhiều hơn?

Viết một bình luận