Hành Trình 358 ngày 24/12/2017 – 365 ngày.

"Bất cứ điều gì mà tâm trí có thể nghĩ ra… đều có thể trở thành sự thật."

W. CLEMENT STONE (1902-2002)

Trả lời