Hành Trình 299 ngày 26/10/2017 – 365 ngày.

Không một ai có thể ảnh hưởng đến bạn bằng những suy nghĩ tiêu cực của họ nếu khi ấy bạn không ở tần số tiêu cực.

Bạn tự cài đặt tần số của mình thông qua những suy nghĩ và cảm xúc. Và nếu bạn càng cảm thấy tốt thì khi ấy bạn đang ở một tần số tích cực càng cao, và bạn sẽ có những suy nghĩ càng tích cực hơn. Tại tần số ấy, những suy nghĩ tiêu cực của người khác không còn có thể chạm đến bạn được nữa. 

Viết một bình luận