351 Hành Trình ngày 16/12/2020 – 365 ngày: Quy luật này có “hiệu quả với tôi không?”.
Quy luật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên. Nó mang tính khách quan và phổ quát, cũng giống như quy luật về trọng lực vậy.p

351 Hành Trình ngày 16/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 17/12/2019 – 365 ngày: Hạnh phúc sẽ về trong tâm bạn khi bạn không còn suy nghĩ thay đổi người khác.


Viết một bình luận