Hành trình 55 ngày 25/02/2017 – 365 ngày: Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong.

Hành trình 55 ngày 25/02/2017 – 365 ngày: ''Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong''

Không có một ai hoặc một sức mạnh nào từ giới bên ngoài có thể sánh được với sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình. 

Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong, bởi vì sức mạnh ấy biết rõ con đường hoàn hảo dành cho bạn.

 

Một trả lời tới to “Hành trình 55 ngày 25/02/2017 – 365 ngày: Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong.”

Trả lời