#248 Hành Trình ngày 04/9/2020 – 365 ngày: Sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình.


Không có một ai hoặc một sức mạnh nào từ thế giới bên ngoài có thể sánh được với sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình.

Không có một ai hoặc một sức mạnh nào từ thế giới bên ngoài có thể sánh được với sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình.


Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong, bởi vì sức mạnh ấy biết rõ con đường hoàn hảo dành cho bạn.

Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong, bởi vì sức mạnh ấy biết rõ con đường hoàn hảo dành cho bạn.


#248 Hành Trình ngày 04/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 05/09/2019 – 365 ngày: Xa xa là phong cảnh, trước mặt là nhân sinh, hãy sống vì hiện tại.


Share