#074 Hành Trình ngày 15/3/2021 – 365 ngày: Áp dụng luật CÂN BẰNG trong cuộc sống hàng ngày.


Kết hợp quy luật trao đổi cân bằng trong cuộc sống chính là một cách để bạn sống theo quy luật hấp dẫn. 

Hãy đảm bảo rằng bạn luôn luôn trao đổi cân bằng trong công việc, và trong đời sống cá nhân của mình. 

Trong công việc, hãy luôn luôn cho đi nhiều giá trị hơn so với số tiền mà bạn nhận được. 

Trong đời sống cá nhân, hãy luôn luôn cho lại những gì bạn đã nhận được. 

Nếu như bạn đã nhận được sự hỗ trợ từ người khác khi bạn đang cần sự giúp đỡ, thì sau này, khi một người yêu cầu bạn giúp đỡ, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cho lại sự hỗ trợ mà mình đã nhận được trước đây. 

Tất cả những sự giúp đỡ ấy đã đến với bạn thông qua Vũ trụ, và vì vậy nên khi bạn cho lại sự giúp đỡ ấy, thì bạn đang cho đi chúng – trở lại với Vũ trụ.

Đây chính là việc sống theo quy luật trao đổi cân bằng, và sống theo quy luật hấp dẫn.

074 Hành Trình ngày 15/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 14/3/2020 – 365 ngày: 8 điều cần “hợp độ” để sống bình an, trường thọ.


Trả lời