#286 Hành Trình ngày 13/10/2019 – 365 ngày: Đời người có được bao lâu?

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/10/13:

Hành Trình 286 ngày 13/10/2018 – 365 ngày.
Bạn không cần cố tìm cho mình một đối thủ trên đời, đừng gắng tranh cãi với kẻ tiểu nhân

Đọc tiếp#286 Hành Trình ngày 13/10/2019 – 365 ngày: Đời người có được bao lâu?

Share