Hành trình Hành Động Ngô Văn Hiếu – 365 ngày, kết thúc 2016 bước sang năm 2017 !

Giới thiệu Ngô Văn Hiếu