#125 Hành Trình ngày 05/05/2019 – 365 ngày: Trong đời có 7 điều phải nhẫn để có được tĩnh khí thực sự

Xem Youtobe: Hành Trình Của Tờ 500.000

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 125 ngày 05/5/2018 – 365 ngày.
Khi bạn đạt đến mức độ cao nhất của lòng biết ơn, thì mọi ý nghĩ mà bạn nghĩ đến, mọi lời bạn nói ra, và mọi hành động mà bạn thực hiện – tất cả đều đến từ một sự tốt đẹp thuần túy.

Đọc tiếp#125 Hành Trình ngày 05/05/2019 – 365 ngày: Trong đời có 7 điều phải nhẫn để có được tĩnh khí thực sự

Share