Hành Trình 264 ngày 21/09/2017 – 365 ngày.

Nếu chỉ có hiểu biết về những nguyên lý của Bí Mật (The Secret) – thì điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần phải THỰC HIỆN chúng, ngày càng nhiều hơn, ngày nào cũng thực hiện.

Bạn phải SỐNG với những nguyên lý này. Dần dần từng bước, bạn sẽ trở thành người kiểm soát các suy nghĩ và cảm xúc của mình – thành người kiểm soát cuộc sống củamình.

Không có gì quan trọng hơn điều này, bởi vì toàn bộ tương lai của bạn đều phụ thuộc vào chính bạn.

Viết một bình luận