#127 Hành Trình ngày 07/5/2021 – 365 ngày: Hiểu biết về đau khổ một cách khôn ngoan.


“Nếu bạn đau khổ bởi một điều gì đó đến từ thế giới bên ngoài, thì nỗi đau ấy bản thân nó không tồn tại, mà nó được tạo ra dựa trên sự đánh giá của bạn; và vì vậy bạn có sức mạnh để hủy bỏ nó bất cứ lúc nào.” MARCUS AURELIUS ANTONINUS AUGUSTUS (121-180).127 Hành Trình ngày 07/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 06/5/2020 – 365 ngày: Người tiêu cực chỉ nói về bản thân, người tích cực luôn lắng nghe thấu hiểu.


Viết một bình luận