Hành Trình 40 ngày 9/2/2018 – 365 ngày.

Tất cả những gì bạn cần làm là đưa ra yêu cầu và tin tưởng, sau đó hãy đưa bản thân đến tần số có thể nhận được những điều tốt đẹp ấy. Bạn không cần phải thật sự làm một điều gì cả. Vũ trụ sẽ làm mọi thứ cho bạn, vận hành mọi thứ, kể cả bản thân bạn. Khi bạn yêu cầu và tin tưởng, thì khi ấy sẽ không "ngáng đường" Vũ trụ nữa, không khiến nó bị vướng chân trong khi đang đưa điều bạn muốn đến với bạn.

Trả lời