Hành Trình 34 ngày 3/2/2018 – 365 ngày.

Bạn có biết rằng khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mong muốn của mình sẽ trở thành hiện thực "bằng cách nào", thì thật ra khi ấy bạn đang đẩy mong muốn đi xa khỏi mình? Khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mình sẽ có được điều mình muốn "bằng cách nào", thì bạn đang gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ đến Vũ trụ, nói với nó rằng bạn đang không có được điều mình muốn. Và nếu như bạn không thể phát ra được tần số chính xác như khi bạn có được điều mình muốn, thì làm sao Vũ trụ có thể tìm ra tín hiệu của bạn và mang nó đến với bạn được?

Trả lời